Resolution Coachin
Every change is leading you to a new beginning.

Mediation

 

 

Mediation is de kunst van het hervinden van de balans, bij conflicterende belangen.

Bij mediation proberen partijen samen tot een oplossing te komen onder begeleiding van een neutrale deskundige. Doordat partijen zelf tot een oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op hun wensen.   De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak. Een mediator kan de kwestie veel breder bekijken dan een rechter en ook ingaan op niet-juridische kanten. Zoals het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander. Dit is ontzettend belangrijk wanneer partijen nog met elkaar door willen/ moeten.

Mediation is ook geschikt voor partijen die niet meer met elkaar verder willen, maar wel goed uit elkaar willen gaan. Mediation leent zich ook voor de situatie waar geen sprake is van een conflict maar wel behoefte is aan een zorgvuldige bemiddeling.

Mochten de partijen niet met elkaar om tafel willen of kunnen zitten dan zou een pendelbemiddeling kunnen worden ingezet. De partijen lossen met behulp van een mediator hun problemen samen op.

Lukt het helemaal niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Het kan natuurlijk ook zijn dat de kwestie voor een deel via mediation wordt opgelost, maar op een of meer onderdelen een beslissing van de rechter nodig is. Mediation scheelt in ieder geval tijd en geld.

Elke mediation bestaat uit een aantal bijeenkomsten en wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst. 

 

Groepsmediation

Groepsmediation leent zich uitstekend voor conflicten binnen en tussen groepen of meerdere partijen. Het kan ook om een conflict gaan waar er 1 partij bestaat uit een groep. Bij groepsmediation moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: belangenverenigingen, een groep ouders of gemeente. Omdat er meerdere personen of organisaties betrokkenen zijn wordt er gewerkt met een co-mediator.Familiemediation


Zelfs in hechte families kunnen spanningen hoog oplopen. Niet alle familie conflicten lenen zich voor bemiddeling, maar wanneer de familie er gezamelijk uit wil komen, dan is elke poging om het conflict via mediation op te lossen zinvol. Bij familiemediation moet gedacht worden aan bijvoorbeeld: perikelen rondom een erfenis, conflict binnen een familiebedrijf, onenigheid over de zorg van een ouder/ grootouder en conflicten die een familie uiteen dreigen te rukken. Afhankelijk van de omvang van de groep wordt gewerkt met een co-mediator.Relatiemediation

Relatiemediation kan helpen wanneer er te  vaak emotionele botsingen zijn, twijfels zijn over wel of niet uit elkaar gaan of wanneer uw relatie om andere redenen moeizaam verloopt. U kunt ook voor  oplossingsgerichte coaching kiezen als  ondersteuning voor uw relatie.

Ouders & kind mediation

Ouders & kind mediation kan ingezet worden wanneer ruzies en conflicten de sfeer in het gezin gaan bepalen. Normale gesprekken zijn niet meer mogelijk en de opvoeding komt in het geding. Deze conflictdynamiek tussen ouders heeft een negatieve invloed op het kind. De mediator betrekt op verzoek ook het kind in de mediation door middel van speltherapie uitgevoerd door een neutrale derde. Dit kan ouders meer inzicht geven in het belang van het kind, zodat daar rekening mee kan worden gehouden tijdens de mediation. De ouders & kind mediation is ook geschikt voor gescheiden ouders/ niet samenwonende ouders. U kunt ook kiezen voor  oplossings-    gerichte coaching.


Interculturele mediation

Er is steeds meer sprake van globalisering en internationalisering in ons land en in de wereld. Hierdoor wordt onze beeldvorming ook steeds meer beïnvloed door social media en het nieuws.

Voor internationaal samenwerken en intercultureel samenleven is interculturele communicatie cruciaal. Dit heeft te maken met de wederzijdse beeldvorming maar ook in hoeverre we elkaar begrijpen. Het gaat gaat mis wanneer je elkaars taal, cultuur en geschiedenis niet goed kent. Wanneer partijen verschillende uitleg geven aan verschillende gebeurtenissen of woordkeuze en dit niet verifiëren. Deze onwetendheid en misverstanden in de communicatie  liggen ten grondslag aan een intercultureel conflict. Daaronder valt niet alleen de de taal en verbale communicatie, maar ook de non-verbale communicatie. Daarnaast spelen stereotypering, etnocentrisme en stress met het omgaan met verschillen ook een rol. Interculturele mediation kan ingezet worden bij een intercultureel conflict in het bedrijfsleven en in elk ander conflict waaraan cultuurverschil ten grondslag ligt.

Pendelmediation

Pendelmediation wordt vooral toegepast in situaties waar partijen absoluut niet samen aan tafel willen of kunnen. Bij deze vorm van mediation spreekt de mediator afwisselend met de partijen, zodat ze zich vrij voelen om te kunnen spreken over wat hen echt beweegt en waarom ze zoveel waarde hechten aan een bepaald (geschil) punt. Partijen kunnen ook vertrouwelijke informatie geven over hun belangen en de uiterste grens tot waar ze eventueel willen gaan.  

Al pendelend verkent de mediator beurtelings bij partijen afzonderlijk de onderhandelingsruimte. De mediator kan partijen zo bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat een eventuele overeenkomst tussen partijen tot stand kan komen. Doordat de partijen zelf de mogelijke oplossingen bedenken, resulteert dit in de meest optimale uitkomst voor het conflict.Buurtbemiddeling of  mediation

Voor optimaal woongenot heeft iedereen  baat bij een goede relatie met de buren. Helaas komt het regelmatig voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Het kan om verschillende dingen gaan zoals bepaald gedrag van de buren, overhangende planten en struiken, geluidsoverlast van kinderen, muziek of huisdieren.  Door het inzetten van bemiddeling kan worden voorkomen dat de relatie tussen buren zó verslechterd, dat de zaak escaleert met alle gevolgen van dien voor buren en de inzet van politie, gemeente en woningcorporaties. Afhankelijk van de escalatie wordt er bij lichte zaken verwezen naar buurtbemiddeling en komen de complexe ruzies voor mediation in aanmerking.Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling kan helpen om een gebeurtenis meer een plek te geven. Dit kan kort na een bepaalde  gebeurtenis maar ook na langere tijd. Bij de bemiddeling bepalen partijen zelf wat er aan bod komt. Dit geeft meer inzicht in hoe het zover kon komen en wat de gevolgen van de gebeurtenis zijn. Eventueel kan er een plan voor de toekomst worden gemaakt om herhaling te voorkomen.  In enkele gevallen wordt gekozen voor een groepsherstelbijeenkomst waarbij de sociale kring van partijen wordt betrokken. De bemiddelaar bespreekt met u en de andere partij welke vorm wenselijk en passend is. Naast een bemiddelingsgesprek, kunt u ook kiezen voor een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt dan boodschappen heen en weer. Partijen voelen zich na bemiddeling  vaak opgelucht, of zijn minder angstig en minder boos. Het helpt hen met het afsluiten en een volgende stap te zetten.